Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van VOORDEELplatform treden in werking per 1 februari 2015

Heeft u een probleem met de website van VOORDEELplatform? Neemt u dan direct contact op via e-mail . Wij helpen u graag verder.

Artikel 1 - Definities
Onderstaande begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden aangegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis:
1. VOORDEELplatform: VOORDEELplatform is onderdeel van Heldere Concepten BV, gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 57653631.
2. Bezoeker: eenieder die op enig moment de Website bezoekt of heeft bezocht.
3. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met VOORDEELplatform, in Nederland woonachtig of gevestigd is en beschikt over een Nederlands bankrekeningnummer.
4. Webwinkel: de webwinkel die op haar website producten en/of diensten aanbiedt en waar de Gebruiker met een link via de Website naartoe wordt geleid om voor een Korting in aanmerking te komen.
5. Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen VOORDEELplatform en de Gebruiker, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.
6. Transactie: een transactie is een aankoop van een product of dienst bij de Webwinkel die uitgevoerd wordt door een Gebruiker op de website van de Webwinkel. De Transactie is geslaagd als de Webwinkel de aankoop heeft goedgekeurd.
7. Account: de (persoonlijke) omgeving van Gebruiker waarop de status van het Tegoed staat, het gebruik van andere kortingen zoals bonnen, kortingscodes, landingpages en waar persoonlijke gegevens kunnen worden gewijzigd.
8. Korting: op de Website van VOORDEELplatform worden de kortingen weergegeven die bij een Transactie bij een Webwinkel van toepassing kunnen zijn. De korting (een vast bedrag per aankoop of een percentage van het totale aankoopbedrag) varieert per Webwinkel en eventueel per product of dienst.
9. Tegoed: Zie artikel 4 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden.
10. Review: bespreking, kritiek of recensie betreffende een Webwinkel.
11. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
12. Website: de website van VOORDEELplatform, bereikbaar via www.voordeelplatform.nl en alle onderliggende pagina’s

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
1.    Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen/transacties van VOORDEELplatform zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit geldt tevens voor het forum en de discussies en berichten die daarop worden geplaatst.
2.    Op de Kortingen, die op de Website worden weergegeven, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze aanvullende voorwaarden staan duidelijk vermeld bij de informatie over de betreffende Webwinkel op de Website.

Artikel 3 - Inschrijving
1.    Om gebruik te kunnen maken van de door VOORDEELplatform aangeboden Kortingen en overige diensten/modules dient Gebruiker zichzelf te registreren op de Website. Gebruiker ontvangt van VOORDEELplatform na registratie een email met een link om de account te activeren en waarna het Account (en daarmee het Tegoed) kan worden beheerd. De inschrijving bij VOORDEELplatform en het gebruik van VOORDEELplatform is kosteloos. De Bezoeker is gehouden het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door te registreren, verklaart hij dat ook te hebben gedaan. Hij verklaart daarbij tevens dat hij is bevoegd om gebruik te maken van de Website en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden te handelen.
2.    Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk en mogen niet aan derden worden verstrekt. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet overdraagbaar.
3.    Gebruiker moet de door VOORDEELplatform aan Gebruiker verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. VOORDEELplatform is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Gebruiker, die zich aanmeldt op de Website, ook daadwerkelijk de Gebruiker is. Gebruiker dient VOORDEELplatform op de hoogte te stellen als Gebruiker een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. VOORDEELplatform heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
4.    Het is Gebruiker slechts toegestaan één Account per persoon te gebruiken. Het beheren dan wel aanmaken van meerdere Accounts door Gebruiker is niet toegestaan.

Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden 
1.    De Korting wordt aangeboden door VOORDEELplatform en niet door de Webwinkel. Van VOORDEELplatform krijgt Gebruiker een geldbedrag na een geslaagde Transactie. Deze Korting of het geldbedrag wordt niet weergegeven op de in het bestelproces bij de Webwinkel. De Korting wordt vertaald naar een geldbedrag en na een geslaagde Transactie bijgeschreven op het Account van Gebruiker (het "tegoed"). Na de transactie krijgt het Tegoed de status ‘in afwachting’. Het Tegoed is inclusief BTW. Een korting vertegenwoordigt geen geldelijke waarde totdat de Webwinkel goedkeuring heeft gegeven en de status van de aankoop in het Account van de Gebruiker op Goedgekeurd staat.
2.    De Korting geldt op aankopen ex BTW en verzending, tenzij anders aangegeven. 
3.    Gebruiker dient de website van een Webwinkel te bezoeken via een link (te bereiken via de button ‘Koop nu met korting’ of ‘Naar webwinkel’), die wordt getoond op de website van VOORDEELplatform. Zonder de door VOORDEELplatform aangegeven link is het niet mogelijk voor Gebruiker om een Korting te ontvangen. Bovendien dient Gebruiker ingelogd te zijn op de Website van VOORDEELplatform om een Korting te ontvangen. Het is belangrijk dat Gebruiker de browser tijdens het bestelproces niet sluit of naar een andere website surft. Anders kan de Korting niet aan Gebruiker worden toegekend.
4.    Gebruiker dient cookies niet uit te schakelen. Uitschakeling van cookies heeft tot gevolg dat Transacties niet kunnen worden geregistreerd door de Website en de Webwinkel. De Korting kan in dat geval niet worden toegekend aan Gebruiker. 
5.    Indien Gebruiker de aankoop via een Webwinkel geheel of gedeeltelijk annuleert dan wel retourneert, komt de Korting te vervallen (in dat geval wordt de Transactie aangemerkt als 'afgekeurd'). Voorgenoemde kan zowel voor als na het uitkeren van het Tegoed geschieden.
6.    Een Tegoed wordt pas toegekend als de Webwinkel aan VOORDEELplatform heeft doorgegeven dat de transactie, betreffende de aankoop, is geslaagd. VOORDEELplatform heeft geen enkele invloed op de beslissing van de betreffende Webwinkel om de transactie als een geslaagde transactie aan te merken.
7.    De status van een Transactie wordt door een Webwinkel aan VOORDEELplatform gerapporteerd. VOORDEELplatform gaat ervan uit dat deze rapportage juist is en sluit aansprakelijkheid in het geval van foutieve rapportages ten aanzien van Gebruiker uit. Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor voldoende bewijs indien de rapportages van een Webwinkel onjuist zijn en deze aan VOORDEELplatform te overleggen.
8.    VOORDEELplatform krijgt een provisie van de Webwinkels die bij haar zijn aangesloten. Indien een Webwinkel ten aanzien van deze provisie jegens VOORDEELplatform niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt er geen Tegoed bijgeschreven op het account van Gebruiker.
9.    VOORDEELplatform geeft Gebruiker geen enkele garantie dat de Korting in combinatie met andere spaar- of kortingsacties kan worden gebruikt (bijvoorbeeld kortingsacties van de Webwinkel zelf). VOORDEELplatform aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het afkeuren van een Transactie door een Webwinkel op basis hiervan noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
10.    Daar waar de Korting gebaseerd is op een munteenheid anders dan de Euro is deze onderhevig aan de wisselkoers op het moment dat de transactie door de Webwinkel is aangemerkt als 'goedgekeurd'.
11.    Indien een Transactie 4 uur na aankoop niet in het account van Gebruiker wordt vermeld kan Gebruiker een mail sturen naar contact@voordeelplatform.nl om de niet-geregistreerde aankoop te melden. Dit dient te gebeuren binnen 30 dagen na aankoop. VOORDEELplatform zal zich inspannen uit te zoeken waarom de aankoop niet geregistreerd is en of de Korting kan worden toegekend. VOORDEELplatform is niet verplicht niet-geregistreerde aankopen die ouder zijn dan 30 dagen in behandeling te nemen.
12.    Indien Gebruiker stelt recht te hebben op (een hogere) Korting na het doen van een Aankoop bij een Partner, dient de Gebruiker zijn aankoopbevestiging aan VOORDEELplatform te overhandigen, welke aankoopbevestiging VOORDEELplatform vervolgens aan de Webwinkel zal voorleggen. De Webwinkel is voorts geheel verantwoordelijk om, naar eigen inzicht, een dergelijk verzoek tot uitkeren van (extra) Korting te beoordelen, en VOORDEELplatform aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van een in deze kwestie door de Webwinkel genomen beslissing.
13.    Alle kortingspercentages en aanbiedingen die op de Website zijn vermeld zijn onder voorbehoud en kunnen op ieder moment door VOORDEELplatform worden aangepast of verwijderd. VOORDEELplatform kan niet garanderen dat een korting daadwerkelijk door een Webwinkel wordt geaccepteerd en/of in combinatie met een andere aanbieding kan worden gebruikt.
14.    Gebruiker onthoudt zich ervan overige Gebruikers en/of Webwinkels te hinderen of schade toe te brengen. Het is Gebruiker verboden processen of programma's op te starten waarvan Gebruiker weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks VOORDEELplatform, andere Gebruikers of Webwinkels, hindert of schade toebrengt. VOORDEELplatform is in het voorgenoemde geval bevoegd om het account van Gebruiker af te sluiten en een eventueel Tegoed te laten vervallen.
15.    Het Account van Gebruiker wordt afgesloten en het Tegoed komt te vervallen indien VOORDEELplatform een vermoeden heeft van fraude of misbruik door Gebruiker.
16.    VOORDEELplatform behoudt zich het recht voor een Korting zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.
17.    Gebruiker zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door VOORDEELplatform mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker.
18.    VOORDEELplatform is niet aansprakelijk voor fouten in de prijzen op de website van Webwinkels.
19.    Korting voor ‘het Tegoed’ geldt alleen voor transacties die geheel online worden gedaan. Ook als de Transactie online bij VOORDEELplatform is gestart, maar telefonisch of op andere wijze is afgerond of aangepast, komt de Korting van VOORDEELplatform te vervallen.
20.    Er zijn tevens aanbieders aangesloten bij VOORDEELplatform die Korting bieden door gebruik van kortingscodes, kortingsbonnen, landingpages, ticketshops e.a. Bij de betreffende aanbieders wordt duidelijk omschreven hoe Gebruiker de Korting kan verzilveren.

Artikel 5- Uitkering Tegoed
1.   Gebruiker krijgt het Tegoed door VOORDEELplatform uitgekeerd indien aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan: 
o    Het totale Tegoed bedraagt minimaal €20,-;
o    Gebruiker heeft een uitbetalingsverzoek gedaan;
o    Gebruiker heeft actuele en geldige persoons-, adres- en rekeninggegevens ingevoerd;
o    Gebruiker heeft in overeenstemming gehandeld met onderhavige Algemene Voorwaarden.
2.    VOORDEELplatform zal zich inspannen een betalingsverzoek binnen een periode van 2 weken af te handelen. VOORDEELplatform geeft hiervoor echter geen enkele garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het overschrijden van deze termijn noch voor enige schade hierdoor ontstaan. 
3.    VOORDEELplatform zal transactiekosten in rekening brengen voor het uit te keren Tegoed. De administratiekosten worden op de Website vermeld.
4.    VOORDEELplatform keert aan Gebruiker geen gedeelte van het Tegoed uit. Het totale Tegoed zal worden uitgekeerd indien Gebruiker een betalingsverzoek doet.
5.    Het Tegoed van Gebruiker is gedurende 12 maanden geldig. Daarna zal het Tegoed worden opgeheven en vervalt elke aanspraak van Gebruiker ten aanzien van het Tegoed.
6.    Het valt binnen de verantwoordelijkheid van Gebruiker om zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste adres-, persoons- en rekeninggegevens (opgave volledig IBAN nummer verplicht). VOORDEELplatform aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het aanleveren van onjuiste adres-, persoons- of rekeninggegevens noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
7.    Tegoed is niet overdraagbaar aan een andere Gebruiker of een ander Account.
8.    Tegoed kan alleen worden overgemaakt naar een Nederlandse bankrekening.

Artikel 6 - Privacy
Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaart u tevens kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de privacyverklaring, welke op de Website te raadplegen is.

Artikel 7 - Garanties en vrijwaringen
1.    De Gebruiker is jegens VOORDEELplatform aansprakelijk voor, en vrijwaart VOORDEELplatform volledig tegen, alle schade en kosten die VOORDEELplatform lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met VOORDEELplatform door de Gebruiker, (ii) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst of (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door VOORDEELplatform gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed. 
2.    De Gebruiker staat er jegens VOORDEELplatform voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Profiel en het plaatsen van Content verstrekt compleet, actueel en juist is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst. 
3.    De Gebruiker staat er jegens VOORDEELplatform voor in dat hij gerechtigd is om van de Dienst gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
1.    VOORDEELplatform aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. 
2.    Indien VOORDEELplatform aansprakelijk is jegens Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is VOORDEELplatform uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan VOORDEELplatform toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan €250,- bedragen 
3.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a.materiële schade aan zaken;
b.redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; 
c.redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.
4.    Iedere aansprakelijkheid van VOORDEELplatform voor andere dan directe schade, zoals beschreven in art. 12.3, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer. 
5.    De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van VOORDEELplatform zelf of haar leidinggevenden. 
6.    De aansprakelijkheid van VOORDEELplatform wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Gebruiker VOORDEELplatform onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn van tenminste 2 weken ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en VOORDEELplatform ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VOORDEELplatform in staat is adequaat te reageren. 
7.    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij VOORDEELplatform meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen VOORDEELplatform vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
8.    VOORDEELplatform is niet aansprakelijk voor websites van derden en de informatie daarop, waaronder mede begrepen websites van Webwinkels.
9.    VOORDEELplatform is niet aansprakelijk voor een technisch mankement bij derden, waaronder de Webwinkels, waardoor een Korting of geldbedrag niet aan Gebruiker kan worden toegekend dan wel verlies van gegevens door het installeren van de toolbar software.
10.    De levering en garantie van via VOORDEELplatform gekochte producten of diensten wordt in het geheel via de Webwinkel afgehandeld. VOORDEELplatform aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de levering en garantie.
11.    De aansprakelijkheid van VOORDEELplatform jegens Gebruiker is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal het Tegoed van Gebruiker met een maximum van €50,-.
12.    De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. VOORDEELplatform kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. VOORDEELplatform is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de Website.

Artikel 9 – Overmacht
1.    Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door VOORDEELplatform indien sprake is van overmacht. 
2.    Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor het aanbieden van VOORDEELplatform cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van VOORDEELplatform, tekortkomingen van door VOORDEELplatform ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, de niet-beschikbaarheid van diensten van derden, hardware-storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden. 
3.    In geval van overmacht zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10 - Duur en beëindiging
1.    De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.    De Overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.
3.    Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. VOORDEELplatform verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Profiel. 
4.    Indien Gebruiker één jaar of langer niet actief is op VOORDEELplatform, dan heeft VOORDEELplatform het recht om het Account van de Gebruiker op te heffen. Eventuele Tegoeden op het Account van Gebruiker komen dan te vervallen.

Artikel 11 - Intellectueel eigendom
De Website, toolbar software en dienstverlening zijn het intellectueel eigendom van VOORDEELplatform, dan wel aan haar gelieerde ondernemingen en worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals onder andere, maar niet uitsluitend auteursrecht en databankrecht. Het ter beschikking stellen van de Website, toolbar software en dienstverlening strekt niet tot overdracht van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom. Ingeval van schending van de intellectuele eigendomsrechten van VOORDEELplatform, eindigt het recht om gebruik te maken van de Website.

Artikel 12 - Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1.    VOORDEELplatform behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.    Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website, per elektronische berichtgeving of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3.    Indien Gebruiker een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij VOORDEELplatform heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor Gebruiker van kracht blijven.

Artikel 13 - Slotbepalingen
1.    Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2.    Voor zover door deze Algemene Voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
3.    Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. VOORDEELplatform zal in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4.    Onder schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
5.    Bij elektronische communicatie met VOORDEELplatform geldt de door VOORDEELplatform ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, waaronder het overzicht van het Tegoed op het account, tenzij Gebruiker kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.